Meyafarkin

21 yüzyıl önce kurulan antik kent:Silvan

Rivayetlere göre yedi kere yıkılan ve tekrar kurulan Silvan; tarihi geçmişiyle eski olduğu kadar , doğasıyla da güzel bir şehir aynı zamanda.O Şehri kadim ki tarih boyunca gören herkesi büyülemiş ve etkilemiştir.Bu etkinin altında kalanlar,methini duyanlar; bu şehri zapt edemediklerinden veya güzelliğini çekemediklerinden olsa gerek Roma Generalları ve Hülagunun oğlu Yeşmut gibi ordularıyla yakıp yıkarak kötü bir iz bırakmış yada bu şehire olan sevgilerinden dolayı Büyük Tigran ve Mervaniler gibi başkentleri yapacak kadar onurlandırmış ya da Hamdaniler,Artukiler ve Eyyubiler gibi dünyanın en güzel ve en farklı yapılarıyla donatıp güzel eserler bırakmış yada Krallar Kralı Büyük Tigran ve Bizans İmparatoru Justinianus gibi kendi adlarını bu kente vererek bir gün gelir de adları unutulmasın diye SİLVAN'la birlikte ölümsüzleştirmek istemişlerdir.

TARİH ÖNCESİ SİLVAN BÖLGESİ

Silvan,Kuzeydoğu Mezopotamyanın en önemli yerleşim merkezlerinin başında gelmektedir.
Malabadi Köprüsünün kuzeyinde bulunan ve Silvan'ın Çatakköprü (Malabadi) beldesinde yapılan barajın altında kalan Silvan-Kozluk ilçe sınırındaki Anadolunun ilk yerleşim bölgelerinden biri olan Hallan Çemi höyüğündeki buluntular günümüzden 10.600-10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir.Bu geçmiş Diyarbakır Ergani'ye bağlı çayönü'nden daha eskiye dayanmaktadır. Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan bu önemli buluntular Silvan'ın ve bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır.

TARİHİ ESERLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ

Silvan tarihi eserleri bakımından dünya çapında bir üne sahiptir.Başta iki surla çevrili kalesi ve burçlarıyla yüksekliği 25 metreyi geçen ve dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale-şehir olan Silvan Kalesi gelmekle birlikte ;Efsane aşka konu olan Zembilfroş Burcu, dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü,Kemuk Köprüsü , sütunlarında Bizans bazilikası kullanılarak yapılan ve bölgenin en büyük camilerinden biri olan Selahaddin-i Eyyubi Camii,Karabehlülbey Camii , Kıldani Kilisesi (Belediye Camii),Der Meryem ,Aslanlı Burç,Eyyubi (Kot) Minare ,Sadık Bey Kasrı,Azizoğulları Konağı,Gazi İlkokulu binası, Silvan Atatürk Müzesi,Kulfa Kapı ,Kela Mira (Mervani Tepesi),Kaniya Derge (Altıbulak Çeşmesi), Boşat Kalesi,Helda Kalesi,Deruni Köyünün yanındaki Şemrekh'ta bulunan Şemrekh Kalesi kalıntıları ve Roma eseri olan Başka Kalesi,Türbeleri,Çeşmeleri,Sılteni köyündeki kuzeye doğru akan Ava Dinık Suyu,yanında merdiven gibi oyulmuş kayaların bulunduğu Pezan mağarası,Kayaların oda şeklinde oyularak girişin sağında ve solunda kayadan yapılmış kaya oturma divanlarının olduğu ve kaya merdivenlerle çıkılan Temtemburg mağarası, derin uçurumları ve uzunluğu 500 metreyi bulan iki çıkışlı Hamido Mağarası ile Ortaçağdan kalan ve birbirlerine koridorlarla bağlı 300 adet odadan oluşan ve kapladığı alan itibarı ile dünyada emsal teşkil eden,binlerce yıllk geçmişe sahip ve M.Ö.1.Bin Demir Çağdan M.S. 13. yüzyıla kadar tarihlenen buluntulara rastlanan yörede bulunan Hasun (Hassuna) Mağaraları,hamamı ve kilisesi,Sılteni ve Boşat köyündeki mağaralara sahip olan Silvan'ın Kumgölü köyünde her yıl kutlanan ve panayıra dönüşen Murat Şenlikleri (Ser Hıvde) ile kültürel, tarihi ve dini alanda turistik çekiciliğe sahip ender yerleşim bölgelerimizden biri olması ,bu kale-şehire tarihin bütün devirlerinde ayrı bir önem kazandırmıştır.

SİLVAN’IN COĞRAFİ KONUMU -AKARSULARI

Diyarbakır-Bitlis karayolu üzerinde kurulu olan Silvan,sırtını yüksekliği 1500 metreyi bulan Albat dağına dayamıştır.Köyler yol boyunda ve ilçenin orta kesiminde toplanmıştır.100 Kilometre kareye ortalama 5 köy düşer.

Batıda; Diyarbakır ve Hazro,Güneyde ; Bismil, Kuzeyde Lice ve Kulp ilçeleri,Doğusunda ise Batman ili ile komşudur.

Yüz ölçümü: 1379 Kilometre Karedir.Arazi genellikle engebeli olup Albat Dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya doğru keser.

Ova kesiminde tarım ön planda olduğu için tamamen çıplaktır.Dağ kesimi ise ovaya nazaran daha yeşil olmakla birlikte yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır.

İklim yazları sıcak ve kurak,kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Diyarbakır il merkezine uzaklığı 80 Km.dir.Silvana bağlı 75 Köy,82 Mezra ve 1 Belde bulunmaktadır.İlçede 11 mahalle vardır.Bu mahalleler; Kale,Cami, Konak, Bağlar, Selahattin, Tekel, Feridun, Bahçelievler , Yenişehir,Yüksek ve Mescit mahalleleridir

DEPREM DURUMU


3. Derecede tehlikeli deprem kuşağındadır. Çevredeki deprem merkezinden etkilenir.

SİLVAN'DAKİ AKARSULAR

İlçe sınırlarından geçen en büyük ve önemli akar suyu Malabadi (Batman) Çayıdır. Bunun yanında Silvan Suyu (Çemi Hasanbeg),Başnik ve Aslo dereleri önemli akar suların başında gelmektedir.

Ayrıca Albat Dağı eteklerinden çıkan ve aynı zamanda Silvan şehrinin içme suyunu karşılayan Büyük Çeşme piknik ve yüzme amaçlı kullanılan su kaynaklarımızdan biridir.

MALABADİ (Batman) ÇAYI

Silvan ilçe sınırından geçen en önemli akarsu Malabadi Çayıdır.Diyarbakır Batman ilinin de sınırını belirler.Batman-Silvan Barajları Malabadi çayı üzerinde kurulmuştur.Akarsuya adını veren Ünlü Malabadi Köprüsü de aynı çayın üzerinde inşa edilmiştir.

Dicle büyüklüğünde bir çaydır.Kulp ve Sasun bölgelerinden çıkan iki sudan doğar.Bunlardan Kulp Çayı,Gühermi dağından çıkar.Muş taraflarından gelen ikinci bir kolla Kendal-i heşin (Yeşil yar) mevkiinde birleşir.Kulp merkezinden geçerek Nafro mezrasının güneyinde ,bu defa Melül dağından doğan Şakiran çayını alarak güneye doğru akışına devam eder.Kulp ile Lice arasındaki Sarım Çayı ile de Barın köyü güneyinde birleşir.Sonra Taloriden gelen Kerikan Çayını da alarak güney ve güney-batı istikametinde akar.Sasun dağlarından gelen ikinci kolla karışıp asıl Malabadi çayını teşkil eder. Bir hayli ilerledikten sonra Silvan'ın 20 Km,kadar doğusunda bulunan ve kendisine adını veren tarihi Malabadi köprüsünden geçerek daha ötede Hasankeyf önlerinde Dicle Nehrine dökülür. Uzunluğu 100 Km. kadardır.(D.tar.s.17)

SİLVAN SUYU

Halk arasında Çemi Hasan beg olarak ta adlandırılan Silvan Suyu,Silvan ve çevresinde doğan irili ufaklı bir çok kaynağın birleşmesiyle oluşan bir deredir.Asıl kaynağı Kaniya mazın denilen büyük çeşmedir.Bunun yanında Kaniya Navin,Kolek, Ğanık, Hecicatık ve ziraat bahçelerinden çıkan bir çok kaynakla beslenir.Malabadi Çayına dökülür.Nejat Satıcı

EFSANELER
* Zembilfroş Efsanesi
*Gruz Efsanesi
*Siahmede Sılivi Efsanesi
(Siyabend ile Hecé)
*Ser hıvde Efsanesi
(Murat Şenlikleri Hikayesi)
* Koçero Efsanesi
*Hemido Efsanesi
*Şemrekh kalesi Hikayesi
*Malabadi ve Kemuk Köprüsü Hikayesi

 

 

Silvan Diyarbakır´ın en önemli ilçelerin olup Diyarbakır´a 78 km uzaklıktadır.. Bizans döneminde 300.000 nüfusuyla imparatorluk başkentidir. ayrıca (Mervaniler)e başkentlik yapmıştır.

 

Tarihçe

Asurlar  Zamanında kurulmuş olduğu söylenen,Silvan,Diyarbakır ile ortak bir geçmişe sahiptir.Büyük Tigran tarafından kurulan Tigranokerta olarak bilinen Silvan, Helenistik Çağın en büyük ve en önemli kentlerinin başında gelmektedir.
M.S 410 yılında Mar Marutha tarafından İran hükümdarı II. Şapur tarafından katledilen Hristiyan askerleri arasında “Kırklar” diye bilinen 40 Hristiyan şehidinin kemiklerinin büyük bir merasimle getirtip inşa ettirttiği kalede yapılan  kemerlere bu kemikleri gömdüğü için  Bizanslılar şehre Matryropolis (Şehitler Şehri ) adını vermişlerdir. VI.yy’da Bizans İmparatoru Justinanus’un Silvan Kalesini güçlendirip bu kale  şehre kendi adını vererek, Justinianopolois’i Perslere karşı çok önemli bir garnizon olarak kullandı.

639 senesinde , Hz.Ömer döneminde, Iyaz Bin Ganm  tarafından Bizanslıların idaresindeki Silvan fethedilir. Sonraki dönemlerde  Hamdaniler  (980-984),  Mervaniler (984-1085 ) ,Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Artuklu Beyliği  ( 1118…), Eyyubiler,  Anadolu Selçuklular’ın idaresinde kalan Silvan 1259 yılında Hulagu önderliğindeki Moğollar tarafından zapt edilip, harabeye çevirilmiştir.Daha sonra İlhanlılar, Akkoyunlular  (1375’e kadar), Karakoyunlular, Timur Döneminde ise (1397-1506) Silvan tekrar Akkoyunlulara veriliyor.

1506’da Safevilerin idaresine geçen Silvan , 1514 Çaldıran savaşı’ndan sonra 1524 senesinde Osmanlı Devleti’nin idaresine geçmiştir.  İslamiyet döneminde de Ortaçağ’ın en parlak kentlerinden biri olması ,Meyyefarkin adıyla Mervani Devleti’nin başkenti, Artuklu Devleti’nin ikinci başkenti ,Eyyubilerin ana merkezi olması Silvan’ın tarihte önemli bir rol almasına sebep olmuştur. Mipherket, Muhargin, Farkin, Sliv, Sıliva ve bugünkü adıyla Silvan, 1873 yılında ilçe merkezi olarak Diyarbakır’a bağlanan en büyük ilçelerden biri olmuştur.

Atatürk, Silvan’da bulunan 16. Kolordu Karargahı’na, 14 Nisan 1916’da  Mirliva (General) olarak  terfi etti. . Burada görev yaptığı sırada verdiği taarruz emri ile  7 Ağustos’ta Muş, 8 Ağustos’ta da Bitlis , Rusların  elinden geri alınır.  Atatürk’ün ,Silvan’da kaldığı dönemlerde  Sadık Üstün’e göndermiş olduğu mektupları, hala bu aile tarafından muhafaza edilmektedir.

Silvan sahip olduğu tarihle eşdeğer önemli tarihi eserlere sahiptir. Surlarla çevrili kalesi ve burçlarıyla yüksekliği 25 metreyi geçen ve dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale-şehir olması;  efsane aşka konu olan Zembilfroş Burcu, dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü,  Kemuk Köprüsü (baraj altında kaldı);  Bizans bazilikanı sütunlarında kullanmak suretiyle yapılan ve bölgenin büyük camilerinden olan Selahattin-i Eyyubi Camii (Ulu Camii) ,Karabehlülbey Camii, Kıldan Kilisesi (Belediye Camii), Eyyubi Camii (Kırık Minare), Boşat Kalesi, Helda Kalesi, Şemak Kalesi kalıntıları, Roma Eseri olan Başıka Kalesi ;  yine ilçe merkezinde bulunan Atatürk Evi Müzesi, Üstünlerin Evi, Azizoğullarının Evi…, çeşmeler, türbeler ; Temtemburg ve Hemido Mağarası,  Paleolitik çağdan kalma buluntuların olduğu ve Ortaçağ’da Hıristiyanlar tarafından iskan edilen , birbirine koridorlarla bağlı 300 adet odadan oluşan ve kapladığı alan itibariyle dünyada emsal teşkil eden Hasuni Mağaraları ve Hasuni Kilisesi ; çok önemli tarihi miraslarımızdandır.

Bu Kale-Şehir, tarihin bütün dönemlerinde ayrı bir önem ve zenginlik kazanmıştır. Ayrıca Malabadi Köprüsü yakınlarında, Silvan-Kozluk İlçe (Batman ili sınırlarında yer alan ) sınırlarında  bulunan ve Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden olan Hallan Çemi Höyüğü’ndeki  Neolitik Dönemden kalma buluntular da , Silvan’ın ve bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır.

 

 

Coğrafya

Arazi Yapısı 

Silvan ilçesi batısında Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro ; kuzeyinde Lice ve Kulp ilçeleri ; doğusunda Batman ili, güneyinde Bismililçesi ile komşudur. Diyarbakır’a 82 km uzaklıktadır.

Düz bir arazi yapısına sahip gibi görünsede dağlık yerleride vardır. Keskin kayalıklara sahiptir.

Yüz ölçümü 1.373 km´dir. Arazi genellikle engebelidir. 1500 metreyi bulan Albat Dağları Silvan´ın arkasındasır. Albat dağları ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser. Eski isimleri Meyafarkin Meyafarakini Marturupolis Farakini Farkin Silivan Silvan

İklim 

Silvan´da karasal iklim egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama, kış soğukları Doğu Anadolu´da olduğu kadar şiddetli değildir.

Bugüne değin ölçülen en yüksek sıcaklık 46,2° ile 21 Temmuz 1937 gününde, en düşük sıcaklık ise -24,2° ile 11 Ocak 1933 günü olmuştur. 496 milimetre olan yıllık ortalama yağış tutarının ancak yaklaşık %2´si yaz aylarında düşer. Yıllık yağış tutarı Silvan´da 729 mm dir. Silvanda ki baraj dan dolayı nem biraz da olsa artış gösteriyor. Ortalama nem, en çok Aralık ve Ocak aylarında ölçülmüştür. Bu aylarda %77´ye çıkar. Temmuz-Ağustos aylarında ise nispi nem değerleri %20´ye düşmektedir.

Bitki örtüsü 

Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Orman bakımından çok yoksul olan dağlarında yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilçenin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz.

Hidrografyası 

İlçe sınırlarında ´Ambar´ çayı bulunmaktadır. Malabadi Köprüsü Silvan ilçe sınırlarında olup Silvan´ın tarih envanterine kayıtlıdır. Silvan merkezde bulunan doğal kaynak sularıda ilçenin su ihtiyacını karşılamaktadır .

 

Ekonomi

Sanayi 

Silvanda bir adet orta ôlcekli sanayi sitesi vardir.

Ekonomik coğrafya özellikleri 

Sosyo-ekonomik birçok nedenden dolayı tarımla iştigal eden Silvan nüfusu %65’lerden aşağıya hızla düşmektedir. İlçede tarıma uygun arazilerin %85’i ekilmektedir. Bu da toplam arazimizin % 45’ne tekabül eder. Silvan’ın ormanlık alan ortalaması %23´dür ve Ülke ortalaması olan %26’ya yakındır. Bu ormanların büyük bölümü planlara göre bozuk baltalık ormanlardır. Buna rağmen ormana dayalı sanayisi yoktur.

Tarımsal faaliyetleri 

Yer şekilleri engebeli olduğundan tarımda makine kullanımı fazla gelişmemiştir. Çok verimli toprakları olmasına rağmen sulanılabilir toprak oranı çok azdır. Tarımsal ürünlerimiz tütün, buğday, nohut, pamuk yetiştirilir. Son yıllarda mısır üretimiçok yüksek bir hızla artmaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri

Hayvancılık faaliyetleri tarıma dayalıdır. İlçede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık görülür. Hayvancılık fazla yer kaplamıyor, genelede kırsal kesimlerde görülür.

Nüfus 

Diyarbakır´ın en çok nüfus barındıran ilçesidir. Silvan Diyarbakır´ın kırsal nüfusu şehir nüfustan orantılı olan tek ilçesidir. İlçede köyler yol boyunda ve ilçenin orta kesiminde toplanmıştır. 100km²´ye ortalama 5 köy düşer. İlçede nüfus yoğunluğu 70 kişi/kilometrekare´dir. Ortalam köy nüfusu 712´dir. Silvan’ın nüfusu son sayımda 104.807 kişi gösteriyor.

Silvan sosyoyapı bakımından Zaza ve Kurmançlardan[1] oluşmaktadır.

 

Kültürel faaliyetler 

Her yıl Hicri takvim e göre 1 Mayıs´ta baharın gelişi anlamına gelen seregulan kutlanır. Burada tüm halk piknik yapar konserler olur. Bir de Silvan´daki bir aşirete özgü olmasına rağmen daha sonra tüm Silvan´lıların çoşkuyla kutladığı geleneksel Murat şenlikleri Kumgölü’nde kutlanır.

 

Meskenleri 

Evler genelde siyah taş denilen çok sağlam kesme taşlardan veya modern yapı malzemelerinden yapılmıştır. Damları da betonarmeden yapılmış olup taş dokusuyla uyum güstermiştir. Bazı evlerde ise alt katta yazın serin olan oturma salonları hala revaçtadır. Yeni yapılan binalar artık taş olmaktan çıkmış yeni modern araçlarla yapılıyor. dağ köylerindeki muazzam taş işçiliği birbiriyle adeta yarışırcasına ermeni ustalarının ellerinden çıkan birer sanat eseri gibi bugun bile tüm ihtişamıyla zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duruyor. Pencereler genelde geniş ve süslemeler bulunuyor.ova köylerinde haberleşme amaçlı kullanılmak üzere insan gücü ile toprak taşınarak oluşturulan yüksek tepeler tüm havzayı birbirine bağlayarak iletişim sağlayan doğal bir ağ oluşturmuştur

 

Eğitim durumu 

İlçede 5 lise ve 13 ilköğretim okulu vardı son yıllarda kurulan Anadolu ve Anadolu öğretmen lisesi ile lise sayısı 8´e çıktı. İlçe´de 3 anaokulu, 3 tane dershane var. İlçe merkezindeki 15 ilköğretim okulundan 1 tanesi özel okuldur. Ayrıca 68 birleştirilmiş sınıflı, 7 bağımsız ve 14 de ikinci kademeli bağımsız köy ilköğretim okulu var. Taşıma merkezi ilköğretim okulu sayısı ise 14.

Kaynakça 

  • Reşat Kasaba, The Cambridge History of Turkey: Volume 4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, 2008, ISBN 978-0-521-62096-3, p. 348.

SİLVAN(FARQÎN)EĞİTİM-KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: “Silvan (Farqîn) Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği” dir.

 

Derneğin merkezi Diyarbakır’dır.     Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2-Dernek, Diyarbakır’da bulunan Silvanlıları bir araya getirerek birlik ve dayanışmayı sağlamak,Silvan ilçesinin kültürel ve turizm yönünden gelişmesine katkıda bulunmak,

 

Silvan ilçesinin tarihi ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak,imkanlar dahilinde yardıma muhtaç tüm kesimlere el uzatmak amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

 

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, yardım, eğitim, sosyal, kültürel alanda yurt içinde faaliyet gösterir.

 

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

 

Dernek  Organları

 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel kurul,

 

2-Yönetim kurulu,

 

3-Denetim kurulu,

 

 

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1-Dernek organlarının seçilmesi,

 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

10-Derneğin vakıf kurması,

 

11-Derneğin fesih edilmesi,

 

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

 

Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

 

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 36 TL, aylık olarak ta 3 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

 

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

7-Diğer gelirler.

 

 

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 13-Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

 

 

Kayıt Usulü

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 

 

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

 

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

 

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

 

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

 

Temsilcilik Açma

 

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

 

 

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Silvan (Farqin) Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir

1 SİNAN ACUN
2 HANİFİ ADIGÜZEL
3 MEHMET ALİ  ADLI
4 ORHAN ADLIER
5 M.HAN AKAN
6 MEHMET YAVUZ AKBABA
7 SERKAN AKBAŞ
8 FİKRET AKGÜN
9 M.Sıddık AKINCI
10 MEHMET HANİFİ AKMAZ
11 M.SALİM AKMERMER
12 MEVLÜT AKMERMER
13 RAMAZAN AKMERMER
14 MEHMET SALİH AKMERMER
15 MEHMET NUR AKMERMER
16 NECATİ AKSOY
17 ADNAN AKSOY
18 M.EMİN AKTAN
19 A.AZİZ AKTAR
20 HAYDAR AKTAR
21 ABDULHALUK AKTAR
22 MEHMET  AKTARLI
23 ALİ AKTARLI
24 ADEM AKTAŞ
25 M.ŞİRİN AKYIL
26 SAMİ  ALDATMAZ
27 AHMET ALP
28 BERİVAN ALP
29 MUSTAFA ALPHAN
30 M.VEDAT ALTAN
31 EŞREF ALTIN
32 SADETTİN ALTINKAYA
33 MECİT AMAÇ
34 HANİFİ AMAÇ
35 SAİT ARANACAK
36 M.CEMAL ARANACAK
37 İHSAN ARANACAK
38 VAHİT ARIKAN
39 M.İHSAN ASLAN
40 SÜLEYMAN ASLAN
41 MEHMET ATAY
42 KADRİ ATAY
43 KEMAL ATILMIŞ
44 M.SALİH AYDIN
45 FADLİ AYDIN 
46 ABDULLAH  AYDINLI
47 İHSAN AYIK
48 M.SALİH AZİZOĞLU
49 FİLİZ AZİZOĞLU
50 MEDENİ AZİZOĞLU
51 ABBAS AZİZOĞLU
52 NECAT AZİZOĞLU
53 RECAİ AZİZOĞLU
54 AHMET AZİZOĞLU
55 ADNAN AZİZOĞLU
56 A.HAYDAR AZİZOĞLU
57 İSKENDER AZİZOĞLU
58 MEHMET AZİZOĞLU
59 MESUT AZİZOĞLU
60 A.MUHTAR AZİZOĞLU
61 M.ERKAN AZİZOĞLU
62 HİŞİYAR ZAFER AZİZOĞLU
63 FAHRİ AZİZOĞLU
64 SABRİ AZİZOĞLU
65 SİDAR AZİZOĞLU
66 HİLMİ  AZİZOĞLU
67 M.SERHAT AZİZOĞLU
68 SERDAR AZİZOĞLU
69 EMİR BERAT AZİZOĞLU
70 SERHAN AZİZOĞLU
71 A.HAMİT AZİZOĞLU
72 REZAN AZİZOĞLU
73 RAMAZAN AZİZOĞLU
74 KAMURAN AZİZOĞLU
75 MEHMET REMZİ AZİZOĞLU
76 ABDULLAH CEVDET AZİZOĞLU
77 ŞEYHSUVAR AZİZOĞLU
78 CİHANGİR AZİZOĞLU
79 MEHMET BÜLENT AZİZOĞLU
80 ABDULLAH AZİZOĞLU
81 BEDRİ  AZİZOĞLU
82 SELAHATTİN BADEMCİ
83 ABDULLAH BADUR
84 HANİFİ BADUR
85 ZEKİ BAĞCIK
86 REŞAT BAKAN
87 MEHMET BAKICI
88 MEHMET BAKICI
89 SERDAR BAKIROĞLU
90 M.ŞERİF BAL
91 VEZİR BALKAN
92 İHSAN BALYAN
93 HAFİT BALYAN
94 A.RAHİM BALYAN
95 İHSAN BALYAN
96 İZETTİN BARAN
97 HALİT BARAN
98 CEMAL NASIR BARAN
99 YILMAZ  BARUT
100 H.MAHSUM BAŞARAN
101 A.KADİR BAYAR
102 FADIL BAYGELDİ
103 RIDVAN BAYGINDIR
104 AHMET BAYHAN
105 A.GANİ BAYHAN
106 NİYAZİ BAYKARA
107 ZEKERİYA BAYKARA
108 SÜLEYMAN BAYKUŞAK
109 MEHMET BAYRAM
110 M.ŞAH BAYTEKİN
111 M.İHSAN BAYTEKİN
112 MURAT BEKLESİN
113 ŞEHMUS BEYLER
114 FADIL BİÇEN
115 MEHMET BİÇEN
116 KEREM BİÇEN
117 MEHMET BİÇİCİ
118 MEHMET  BİÇİCİ
119 MURAT BİÇİMLİ
120 RAMAZAN BİÇİMLİ
121 ÖMER BİÇİMLİ
122 CEYHAN BİÇİMLİ
123 MURAT BİÇİMLİ
124 HALİS BİLEN
125 RAMAZAN BİLEN
126 EŞREF BİLGE
127 MEHMET BİLGİN
128 MEHMET BİLMEZ
129 İSMET BİLMEZ
130 FERSET BİNEN
131 MEHMET CAN BİNEN
132 CELALETTİN BİRTANE
133 ÖMER BİRTANE
134 HAMZA BİRTANE
135 SALİM BİRTANE
136 MEHMET SALİH BİRTANE
137 MEHMET SADIK BİRTANE
138 HAYRETTİN BİRTANE
139 MEHMET SADIK BİRTANE
140 A.RAHİM BİŞKİN
141 MEHMET ALİ  BİTER
142 MEDENİ BODAKÇİ
143 A.HALİM BODAKÇİ
144 İBRAHİM   BODAKÇİ
145 M.NASIR BODAKÇİ
146 FETİH BOZAN
147 HANİFİ BOZKURT
148 VEYSİ BOZTEKİN
149 MEHMET SALİH BUDAK
150 AHMET BUDAK
151 YUSUF BUDAK
152 HARUN BUHAN
153 HAMZA BULUT
154 ŞAKİR BURAK
155 RECEP CAN
156 M.İHSAN CAN
157 TEKİN CANÖZER
158 HAYDAR CANPOLATEN
159 M.SALİH CENGİZOĞLU
160 CUVANROJ CEYHAN
161 EMRULLAH CEYHAN
162 ABDULBAKİ CEYHAN
163 NİHAT CEYHAN
164 MEHMET SABRİ CEYHAN
165 AZAD CEYHAN
166 İSKAN CİHANGİR
167 HASAN  ÇAKAR
168 A.MUHSİN ÇALIŞICI
169 TAHSİN ÇALIŞKAN
170 MEHMET ÇELEBİ
171 OZAN ÇELEBİ
172 EBEDİN ÇELİK
173 MAHMUT ÇELİK
174 MUSTAFA ÇELİK
175 SAVAŞ VOLKAN ÇELİK
176 FATİH BORAN ÇELİK
177 MİTHAT ÇELİK
178 FIRAT ÇELİK
179 MELİK ADNAN ÇELİK
180 M.ROHAT ÇELİK
181 BARIŞ OZAN ÇELİK
182 MEHMET ÇELİKER
183 İSHAN ÇETİNTAŞ
184 HÜSEYİN ÇETİNTAŞ
185 FIRAT ÇETİNTAŞ
186 HALİT ÇETİNTAŞ
187 MURAT ÇEVİK
188 İLHAMİ ÇEVİK
189 M.RAUF ÇİÇEK
190 M.İLHAMİ ÇİÇEK
191 MEHMET ÇİÇEK
192 HADİ ÇİÇEK
193 ERCAN ÇİÇEK
194 ŞAFİ ÇOBAN
195 MEHMET HANİFİ ÇORUKLUĞ
196 MEHMET İHSAN ÇUBAN
197 SAİT KUREYŞ DABAKOĞLU
198 RAMAZAN DAĞ
199 HALİL DAĞAÇAR
200 ŞABAN DALGIN
201 FİKRET DALIK
202 MUSTAFA  DEĞERLİ
203 MEHMET SAİT DEMİREL
204 MEHMET DEMİRKIRAN
205 NEZİR DEMİRPOLAT
206 NECİP DEMİRPOLAT
207 NEDİM DEMİRPOLAT
208 AYDIN  DEMİRPOLAT
209 HÜKMETTİN DEMİRPOLAT
210 FARUK DEMİRTAŞ
211 İBRAHİM HALİL DERMAN
212 HAŞİM DERNEK
213 EMİNE DEVRİMCİ
214 ŞABAN DİKER
215 ZEYNELABİDİN DİNÇ
216 AZİZ DİNÇER
217 CENGİZ DİNER
218 FADLI  DİNER
219 FESİH DOĞANTEKİN
220 MEHMET  DOĞRU 
221 TAJDİN DOĞRU
222 NASIR DOĞRU
223 M.CEMAL DOĞRUL
224 M.ZEKİ DOĞRUL
225 EŞREF DOĞRUL
226 GALİP DOĞRUL
227 MEHMET İKRAM DOĞRUL
228 ZAFER DOĞRUL
229 ÖMER DOĞRUL
230 ERCAN DOĞURUCU
231 DİLAVER DÖĞER
232 REFİK DÖĞER
233 MUSTAFA DÖĞER
234 M.EMİN DÖNEN
235 YILMAZ  DÖNEN
236 MEHMET İHSAN DURAK
237 İHSAN DURAK
238 MEHMET DURAK
239 ÖMER DURAK
240 MEHMET DURMUŞ
241 MEHMET DURSUN
242 NURETTİN DURUK
243 M.ŞİRİN DURUK
244 MUSTAFA DÜLGER
245 M.EMİN EFLATUN
246 M.TEYMEN EKDİ
247 KADİR EKEN
248 AHMET EKER
249 HADİ EKER
250 CEMAL EKER
251 ÇETİN EKER
252 NİHAT EKİN
253 VAHİYETTİN EKİNCİ
254 HASAN EKİNCİ
255 MEHMET EKMİŞ
256 NECAT EKMİŞ
257 MEHMET ELMA
258 A.RAHMAN ELMA
259 MAHSUM EMİNOĞLU
260 MEHMET  EMİNOĞLU
261 DENİZ ERBİLGİN
262 ARİF ERCANOĞLU
263 ERDAL ERDAL
264 İSMET ERDAL
265 SELAMİ EREN
266 MİSBAH ERKEK
267 RAUF ERYILMAZ
268 MUHİTTİN ERYILMAZ
269 RAUF ERYILMAZ
270 MURAT EVRUK
271 ABDULHALİK EYÜPOĞLU
272 A.RAHMAN FELEK
273 RAMAZAN FİDAN
274 HAMİT FİDAN
275 ŞEYHMUS FİDANCI
276 SELİM FİDANCI
277 AZİZ FİDANCI
278 M.EMİN FİDANCI
279 M.SIDDIK FİLİZ
280 H.BAYRAM  FİLİZ
281 İSHAK FİLİZ
282 HASAN  GAZANRİ
283 M.YAŞAR GEÇEROĞLU
284 M.İHSAN GEYİK
285 MAHMUT GEYİK
286 HALİL  GEYİK
287 İBRAHAM GEYİK
288 SELATTİN GEYLANİ
289 NİZAMETTİN GEZER
290 MUSTAFA GİDİCİ
291 SALİH GİZLENÇ
292 EMİN GÖZÖNÜNDE
293 AHMET GÖZÜÖNÜNDE
294 M.VEYSİ GÖZÜÖNÜNDE
295 MEHMET GÜLENYÜZLÜ
296 MEHMET ŞAH  GÜLER
297 AHMET GÜLER
298 M.ALİ GÜLLÜ
299 BEDİRHAN GÜLLÜ
300 ABUZER GÜMÜSEL
301 HAYRETTİN GÜNDOĞDU
302 ABDULCELİL GÜNDOĞDU
303 AZİZ GÜNDOĞDU
304 CAFER GÜNEL
305 AHMET GÜNEL
306 HALUK GÜNEŞ
307 AHMET GÜNEŞ
308 SEYİTHAN GÜNEŞ
309 SİRAÇ GÜNGÖR
310 ERCAN GÜNGÖR
311 KEMAL GÜZEL
312 KADRİ GÜZEL
313 MEHMET HAKSEVER
314 EŞREF HAN
315 VEYSİ HATİPOĞLU
316 REŞAT HAYME
317 ŞAFİ  HAYME
318 FERİT  HİLEZ
319 FARUK IĞIN
320 İSHAK IRMAK
321 MEHMET ŞAH  IRMAK
322 ABDULLAH İNAN
323 CÜNEYT İNAN
324 M.BAKIR İNANÇ
325 ABDULKADİR İNANÇ
326 AYFER İPEK
327 REMZİ İPEKÇİ
328 MEDENİ KAN
329 M.HANİFİ KAN
330 MUHİTTİN KAN
331 MEHMET KANAŞ
332 MEHMET ALİ  KANTAR
333 CEVAT KAPLAN
334 CEMAL   KARA
335 MEHMET KARA
336 KEMAL KARADAŞ
337 HASAN  KARADAŞ
338 İHSAN KARADAŞ
339 MAHŞUK  KARADENİZ
340 ABDULLAH  KARADENİZ
341 MEHMET BAKIR KARADENİZ
342 HAMİT KARADENİZ
343 MEHMET NİZAMETTİN KARADENİZ
344 M.EMİN KARADENİZ
345 M.GALİP KARAHAN
346 ERAY KARAHAN
347 M.NEZAT KARAHAN
348 MEHMET KARAKUŞ
349 VAHYETTİN KARATAŞ
350 M.EMİN KARAVİL
351 OSMAN KARAVİL
352 MEHMET KARLIDAĞ
353 FİKRET KAYA
354 ADİL KAYA
355 OSMAN KAZICI
356 RAMAZAN KAZICI
357 M.TAHİR KESKİN
358 BRUSK KESKİN
359 TURGUT KILIÇ
360 SEYFETTİN KILIÇ
361 VEYSİ KILIÇ
362 MEHMET KIR
363 MEHMET ŞİRİN KIR
364 KENAN KIZIL
365 NACİ KIZIL
366 YAŞAR KIZILCA
367 İHSAN KLAVUZ
368 METİN KLAVUZ
369 M.HADİ KOÇ
370 M.SELİM KOLAKAN
371 BEHCET KOLAKAN
372 MEHMET HAN KOLAKAN
373 ABDULBAKİ KORHAN
374 HASAN  KORHAN
375 ABDULLAH KORKAR
376 MURAT KORKMAZ
377 MAHMUT KORKMAZ
378 M.ŞİRİN KORKMAZ
379 M.ALİ  KORKMAZ
380 İLHAMİ KORKUTAN
381 YÜCEL KOTAN
382 ZEKİ KUTLU
383 MEHMET FAİK KUTLU
384 KEMAL KUTLU
385 HAYRETTİN KUZUCU
386 HASAN KÜÇÜK
387 MEHMET KÜÇÜK
388 NEZAT MASLAK
389 MEHMET EMİN MEÇİN
390 AZİZ MEHMETOĞLU
391 MİRZE MENEKŞE
392 M.NECİM MENTEŞ
393 MEHMET ŞAKİR MERTER
394 BEDRİ MEŞE
395 MEHMET SIDIK MEVLAY
396 NİHAT MIZRAK
397 MEHMET TEYFİK MIZRAK
398 MAHMUT MİNTAŞ
399 ENCER MUNAR
400 SEYİTHAN MUNAR
401 ABDULSAMET MUNCUĞ
402 FERHAT MURAT
403 MEHMET SALİH MÜJDECİ
404 İHSAN ŞİRİN NEGİNCE
405 ALİ   NERGİZ
406 İHSAN NİCAN
407 NİHAT NURBAKİ
408 MEHMET ŞERİF OĞURTAN
409 ABDURRAHİM OĞUZSOY
410 M.KEREM OĞUZSOY
411 ALİ OK
412 NİMETULLAH OKUMUŞ
413 İHSAN OLARAK
414 DAVUT OLCAY
415 HASAN ORAK
416 MURAT ORAKÇI
417 YUNUS ORUÇ
418 AHMET OTO
419 ÖZER OTO
420 FEHMİ OTURMAK
421 HAMDULLAH ÖDÜN
422 NASIR ÖLÇEN
423 RECEP ÖLÇER
424 M.SELİM ÖLÇER
425 ARİF ÖMEROĞLU
426 İHSAN ÖNER
427 GENCETTİN ÖNER
428 MEHMET FERİT ÖNER
429 MEDENİ ÖNER
430 M.İHSAN ÖZ
431 SUAT ÖZDEMİR
432 MEHMET HANİFİ ÖZDEMİR
433 MUZAFFER ÖZEL
434 M.HALİS ÖZER
435 M.SABİH ÖZER
436 MEHMET ÖZGÜL
437 M.SİRAÇ ÖZGÜL
438 M.SAİT ÖZİSLAM
439 ABDULLAH ÖZİŞÇİ
440 SELMAN KADİR ÖZKAN
441 RIDVAN PAMUKÇU
442 ÖMER PARLAK
443 MEHDİ PİŞKİN
444 MEHMET PODAK
445 NUSRETTİN PODAK
446 VEYSİ POLAT
447 MEHMET ŞERİF SAÇAKLIDIR
448 M.MEHDİ SAĞIRDAĞ
449 MEHMET SAĞIRDAĞ
450 FERİT SAĞIRDAĞ
451 M.ŞAH SAKLAMMIŞ
452 FAYSAL SALIK
453 METİN SAMANCI
454 M.HAN SANSARKAN
455 MEHMET CAN SARI
456 MEHMET SADIK SARILI
457 NECATİ SATICI
458 ÖMER SATICI
459 SEYFETTİN SAVDİ
460 ABDULKADİR SAYIKAN
461 SÜLEYMAN SAYIN
462 BEHMEN SAYIN
463 MEVLÜT SEYKAN
464 RAMAZAN SEYKAN
465 M.ŞAH SEZER
466 RAMAZAN SEZER
467 A.SELAM SEZER
468 SALİH SEZER
469 ABDULVAHAP SEZER
470 HALİS SOLA
471 MEHMET SOYLU
472 İRFAN SÖKER
473 MURAT SÖNER
474 CEMAL SUDEMİR
475 MEHMET SÜLEYMANOĞLU
476 AHMET SÜMER
477 MEHMET SÜMER
478 MUZAFFER  SÜMER
479 MEHDİ SÜMERLİ
480 SUPHİ SÜREN
481 M.ŞERİF  ŞAŞKIN
482 MEHMET ŞEN
483 RAMAZAN ŞİMŞEK
484 RAMAZAN ŞİMŞEK
485 ERCAN ŞİMŞEK
486 ALADİN ŞİMŞEK
487 ADNAN TANRIKULU
488 AHMET TANRIKULU
489 BARIŞ   TAPANCI
490 MEHDİ TAŞ
491 KAMURAN TAŞ
492 M.ALİ TAŞKIR
493 BEHZAT TAŞKIR
494 RAMAZAN TAŞKIR 
495 HAKKI  TAŞKIRAN
496 EŞREF TAŞKIRAN
497 BEHZAT TAŞKIRAN
498 CENGİZ TAŞKIRAN
499 HALİL TAŞKIRAN
500 AYHAN TAYINLAMAK
501 M.ŞİRİN TAYINMAK
502 MEHMET  TAYURAK
503 FESİH TAYURAK
504 NİHAT TEKÇİ
505 MEHMET TAHSİN TEKİN
506 FAHRİ TERİM
507 MEHMET ALİ  TOKDEMİR
508 NEVZAT TOKMAK
509 CELAL  TOKMAK
510 FESİH TOKMAK
511 FAİK TOKMAK
512 NURETTİN TOKMAK
513 FELEMEZ TRAK
514 A.FERUH TUĞRUL
515 M.ŞİRİN TULAN
516 ZÜLKÜF TUNÇ
517 HANİFİ TURAN
518 SALİH TURAN
519 EŞREF TURUNCU
520 M.MAHFUZ TUTŞİ
521 M.FARİS TUTŞİ
522 FIRAT TUTŞİ
523 MEDENİ TUTŞİ
524 M.FADIL TUTŞİ
525 METİN TÜMERDEN
526 M.SALİH TÜMERDEN
527 MUZAFFER ULAŞ
528 EMİN  ULAŞ
529 A.SELAM USLU
530 VEYSEL USLU
531 YAKUP UYANIK
532 ERDİNÇ UZUNOĞLU
533 ABDULLAH ÜSTÜN
534 MUHYETTİN ÜSTÜN
535 MEHMET ÜSTÜN
536 HASAN  ÜSTÜN
537 MUHARREM ÜSTÜN
538 M.ŞİRİN VELİOĞLU
539 M.BEŞİR YAHYAOĞLU
540 MEHMET NAZMİ YAKUT
541 RIDVAN YANARDAĞ
542 İHSAN YAPICI
543 FAYSAL YAŞA
544 MEHMET YAŞAM
545 ALİ YAŞAM
546 ZAFER YAŞLI
547 HALİL YAVUZKILIÇ
548 FUAT YAZAYDIK
549 MANSUR YAZOK
550 VELİ YERSEL
551 MAHMUT YEŞİL
552 M.CEMAL YEŞİL
553 M.HADİ YEŞİL
554 ÖMER YEŞİLIRMAK
555 REZAN YETİŞ 
556 MEHMET YETİŞECEK
557 ŞEREFHAN YETİŞMİŞ
558 MAHMUT YILDIRIM
559 MUSTAFA YILDIRIM
560 M.EMİN YILDIRIM
561 ÖMER YILDIRIM
562 MANSUR YILDIZ 
563 ETHEM YILDIZÖZ
564 BAHRİ YILLAR
565 NETİCE YILMAZ
566 NURAN YILMAZ
567 AYDIN YILMAZ
568 ABDULMENAF YILMAZ
569 MANSUR YILMAZ
570 AZİZ YILMAZ
571 EMRULLAH YORULMAZ
572 MEHMET FAİK YORULMAZ
573 MEHDİ YÖRÜK
574 SADETTİN YÜCE
575 MAHMUT YÜCEL
576 ADİL YÜCEL
577 MAHMUT YÜRÜK
578 LEYLA ZANA
579 RAMAZAN  ZÜMRÜT
580 RIFAT ZÜMRÜT
 Yeni isme göre alfebetik sıra   Eski isme göre alfebetik sıra
YENİ ADI ESKİ ADI   YENİ ADI ESKİ ADI
A. Veysi Veysikanı Jırın   Susuz Adşa
A.Babakaya ŞevleraJırin   Adak Alabengiyi
A.Dudu Garısiya Jirin   Susamış Aliyan
A.Kasımi Kasımiya Jırin   Dar Köprü Aslo
A.Kaya Kaya Jırin   Sulak Avanek
Adak Alabengiyi   Ayancı Azdın
Akçayır Mırgeweş   Kaldırımbaşı Babına
Akçeltik Derik   Belli bahçe Babodinı
Akdere Tırbespiyê   Yamaç Badkanıkışı
Aksakal Meleka   Bağçecik Bağçecik
Akyol Kılısiyı   Bahçe Bahça
Alakumlu Soran   Onbaşılar Bakuz
Alibey Mir alyan   Meydanlı Bameydanı
Altınkum Başka   Başıbüyük Başbuk
Arıçatak Hüseyna   Boğazova Başımt
Ayancı Azdın   Altınkum Başka
Bağçecik Bağçecik   Bağdere Başnik
Bağdere Başnik   Bayıklı Bayık
Bahçe Bahça   Çığıl Belavela
Başdeğirmen Keli -Kepo   Bereket Köy Bereket
Başıbüyük Başbuk   Beynat Beynat
Bayıklı Bayık   Gündüz Bılbıl
Bayit Gırkınyat   Çalıünü Bızwan
Bayrambaşı Sıdeknı   Boyunlu Boşat
Belli bahçe Babodinı   Cengizköy Cengizköy
Bereket Köy Bereket   Dağcılar Cumat
Beynat Beynat   Çukurkuyu Çeküyan
Beypınar Fıran   Çaymezra Çemıgolı
Boğazova Başımt   Kutlvalan Çığdavudan
Bolukçay Pilekan   Topluca Çırık
Boyunlu Boşat   Ormandişi Çiçikan
Bulakdere Heyderekan   Sarıkuşak Dasına
Cengizköy Cengizköy   Akçeltik Derik
Çakıltaş Tali- Sorıkan   Dutveren Derun
Çaldere Fışat   Yayageçit Dêyikan
Çalıünü Bızwan   Düzalan Dırıkahamıreşo
Çardak Şıfket   Demirkuyu Dırıkamıkurı
Çatak köprü Malabadı   Yeşil Bahçe Didan
Çavuşdami Meleetmanka   Silvan Farkin
Çaymezra Çemıgolı   Kayadere Ferhend
Çevriksu Gırkıboto   Beypınar Fıran
Çığıl Belavela   Çaldere Fışat
Çift geçit Gündık   A.Dudu Garısiya Jirin
Çiğ Yatağı Hêremo   Y.Düzoaoba Garısiya Jorin
Çiğdemli Kürbeyt   Gılgılo Gılgılo
Çobantepe Omeran   Gördük Gırbılok
Çukurkuyu Çeküyan   Çevriksu Gırkıboto
Dağcılar Cumat   Bayit Gırkınyat
Dar Köprü Aslo   Yeşerdi Göndı cano
Darıseven Malahırmo   Göndışaho Göndışaho
Dede Kalıki   Doluçanak Gülemiran
Demirkuyu Dırıkamıkurı   Sarıgöl Gülizere
Dilimala Hoşan   Görmez Gülmez
Dinlendi Xerabgörya   Kara köy Gündı Reşo
Doğarcik Şeral   Çift geçit Gündık
Dolapdere Şılıma   Gözderesi Gündüki İbrahim
Doluçanak Gülemiran   Güzeldere Güzeldere
Dörtçanak Remdanka   Kalemli Ğapa
Dulukaldı Kıfır   Toklar Hacıçerkez
Dutveren Derun   Karahacı Hacıreş
Dünerkaya Hokan   Karacalar Hacican
Düzalan Dırıkahamıreşo   Nühüt Tepe Hasandeli
Ekenciler Malıgır   Otluk Haşter
Erik Yazı Kevşan   Görentepe Helda
Esenyol Mıstıka   Gündüzlü Heleylı
Eskiköy Pireağla   Çiğ Yatağı Hêremo
Eskiocak Seğtı   Bulakdere Heyderekan
Eşme Salıkan   Yuva Hılin
Gılgılo Gılgılo   Üçdirek Hındıs
Gökçe Tevek Reşik   Yeniköy Hırba
Göndışaho Göndışaho   Kurucayık Hışgemırg
Gördük Gırbılok   Dünerkaya Hokan
Gören Köy Şemrak   Dilimala Hoşan
Görentepe Helda   Sulubağ Hüselna
Görmez Gülmez   Arıçatak Hüseyna
Gözderesi Gündüki İbrahim   Dede Kalıki
Güçlü Zırı   Kanikul Kanikül
Gülpınar Kanisıpi   Gülpınar Kanisıpi
Gündüz Bılbıl   A.Kasımi Kasımiya Jırin
Gündüzlü Heleylı   Y.Kasımi Kasımiya Jorin
Güzeldere Güzeldere   A.Kaya Kaya Jırin
Hacakürek Kayık   Y.Kaya Kaya Jorin
Harmancik Sorukan   Hacakürek Kayık
İncesu Tılmin   Kazoğan Kazoğan
Kaldırımbaşı Babına   Kejıkan Kejıkan
Kalemli Ğapa   Üçkardeş Keleğan
Kanikul Kanikül   Başdeğirmen Keli -Kepo
Kara Ali Kere alyan   Köksüren Kemuk
Kara köy Gündı Reşo   Kara Ali Kere alyan
Karacalar Hacican   Karamusa Keremus
Karahacı Hacıreş   Erik Yazı Kevşan
Karamusa Keremus   Kibrıs Kıbrıs
Kayabağı Tırbistin   Dulukaldı Kıfır
Kayadere Ferhend   Akyol Kılısiyı
Kazandağ Malaelikı   Küprülübağ Kınyat
Kazoğan Kazoğan   Kızlal Kızlal
Kejıkan Kejıkan   Umur Korit
Keklikdere TewerzI   Yüksek Kulfa
Kızlal Kızlal   Yolarası Kurti
Kibrıs Kıbrıs   Çiğdemli Kürbeyt
Kireçtepe Mera ibo   Şanlı Küreyşan
Köksüren Kemuk   Çatak köprü Malabadı
Kumgölü Ömerkan   Kazandağ Malaelikı
Kurucayık Hışgemırg   Darıseven Malahırmo
Kutlvalan Çığdavudan   Malıçeli Malıçeli
Küprülübağ Kınyat   Ekenciler Malıgır
Malıçeli Malıçeli   Çavuşdami Meleetmanka
Meydanlı Bameydanı   Aksakal Meleka
Miranga Mirenga   Kireçtepe Mera ibo
Nühüt Tepe Hasandeli   Akçayır Mırgeweş
Onbaşılar Bakuz   Esenyol Mıstıka
Ormandişi Çiçikan   Alibey Mir alyan
Otluk Haşter   Miranga Mirenga
Özlüce Tirkevank   Çobantepe Omeran
Pirhasan Pirhasa   Kumgölü Ömerkan
Sabe Sabe   Bolukçay Pilekan
Sağlık Sılok   Eskiköy Pireağla
Sarıbuğda Pirema   Sarıbuğda Pirema
Sarıgöl Gülizere   Pirhasan Pirhasa
Sarıkuşak Dasına   Dörtçanak Remdanka
Sarıkuşak Zılek   Gökçe Tevek Reşik
Silvan Farkin   Sabe Sabe
Soğuk Zerbiyan   Eşme Salıkan
Sulak Avanek   Eskiocak Seğtı
Sulubağ Hüselna   Bayrambaşı Sıdeknı
Susamış Aliyan   Sağlık Sılok
Susuz Adşa   Tarımova Sıltıni
Şanlı Küreyşan   Alakumlu Soran
Tarımova Sıltıni   Harmancik Sorukan
Taşpınar Tağık   yamaç Susa
Toklar Hacıçerkez   Gören Köy Şemrak
Topçay Vezya   Doğarcik Şeral
Topluca Çırık   A.Babakaya ŞevleraJırin
Umur Korit   Y.Babakaya ŞevleraJorin
Üçbasamak Zınzın   Çardak Şıfket
Üçdirek Hındıs   Dolapdere Şılıma
Üçkardeş Keleğan   Taşpınar Tağık
Y.Babakaya ŞevleraJorin   Çakıltaş Tali- Sorıkan
Y.Düzoaoba Garısiya Jorin   Keklikdere TewerzI
Y.Kasımi Kasımiya Jorin   İncesu Tılmin
Y.Kaya Kaya Jorin   Akdere Tırbespiyê
Y.Veysi Veysika Jorin   Kayabağı Tırbistin
Yamaç Badkanıkışı   Özlüce Tirkevank
yamaç Susa   Y.Veysi Veysika Jorin
Yayageçit Dêyikan   A. Veysi Veysikanı Jırın
Yeniköy Hırba   Topçay Vezya
Yeniköy Yeniköy   Dinlendi Xerabgörya
Yeşerdi Göndı cano   Yeniköy Yeniköy
Yeşil Bahçe Didan   Soğuk Zerbiyan
Yolarası Kurti   Sarıkuşak Zılek
Yuva Hılin   Üçbasamak Zınzın
Yüksek Kulfa   Güçlü Zırı
Zorava Zorava   Zorava Zorava
 

Alt Kategoriler

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği