*Hamdani devletinin hükümdarı Seyfüddevle'nin Silvan'a gömülmesini vasiyet edecek kadar sevdiği ve önem verdiği ikinci merkezi *

HAMDANİLER ZAMANINDA SİLVAN VE DİYARBAKIR (930-978)

Diyarbakır bölgesi de Hamdanilere bağlandıktan sonra Nasır-üd-devle Hasan,şehirde amil bulunan Ali b. Caferi yerinde bırakarak,926 dan beri bölgeye sık sık akınlar yapan Bizanslılarla savaşa çıktı. Onları bozguna uğratıp Şamşatı alarak geri döndü.(935) Kardeşi Seyf-üd Devleyi Diyarbakır ve Diyar Muzar bölgesini idareye memur etti. Kendiside Musul ve Diyar Rabianın idaresini üzerine aldı Seyfüddevle Ali 936 dan itibaren Bizans orduları ile ardı-arası kesilmeyen savaşlara girişti O yıl (936),Amide kadar ilerleyen Joannis Kurcuas ordusunu yendi Geri çekilmeye mecbur etti 942 sonbaharında Bizans orduları tekrar Diyarbakır bölgesine girdiler Meyyafarıkin ve Erzan (Garzan) dolaylarında bir çok tahribat yaparak,esirler alarak döndüler. 950 yılında tekrar görünen Bizanslılar bu defa Amidi kuşattılar.Hille ile şehre girmeye yeltendiler.Bu sırada Halep taraflarında bulunan Seyfüdev le bunlara bir baskın yaparak onları darmadağın etti 952 de tekrar görünen Rum akıncıları Diyarbakır ovasını yağmaladılar,Arkanayn (Ergani) kalesini zapte teşebbüs ettiler Malatyalı Şaşı-Abdullah isminde biri bunlara rehberlik ediyordu Meyyafarıkin kumandası Tigin ile Amid komutanı Hüseyin b.Ahmed orduları ile yetişip,onları hezimete uğrattılar Aynı yılın Eylül ayındabu defa Bizansın şark domestiki Bardas Phocas Amid düzüne geldi Geniş ovanın muhtelif taraflarına akınlara başladı Karşısına çıkan Seyfüddevle onu yenerek kaçmak zorunda bıraktı.956 yılında Seyfüddevle orta Anadoluya (Bizans ülkesi) mukabil akınlar yaptı .Buna karşılık olarak aynı senenin sonbaharındaRumlar tekrar göründüler.Bilhassa Meyyafarıkin çevresinde bir çok tahribat yaptılar,esir ve ganimet toplayarak döndüler.959 yılında Bardas Phocas tekrar Diyarbakır bölgesine saldırdı Halepte bulunan SEyfüddevlenin üzerine gelmekte olduğunu duyunca çekilip gitti 964 de Rumlar tekrar bölgeye saldırdılar ve Hısn-el Yamaniyi zaptettiler Ayni sene Seyfüddevlenin azatlısı Neca isyan ederek Ahlat ve Diyarbakır bölgelerinden bazı yerleri almayı başardı ise de, Seyfüddevle tarafından hizmete uğratıldı ve kendiside öldürüldü.Seyfüddevle onun yerine oğlu Ebu-l Makarimi aynı bölgelere vali ve muhafız tayin etti.978 yılında ırak hükümdarı bulunan Büveyhoğullarından Adudu-d Devle (978-983) Musulu Ebu-Taglipden aldı.Ebu-taglip Diyarbakıra geldi Burada tutunmaya çalışıyordu.Bu sırada Adudu-d-devle2nin hacibi Ebul-Vefanın çoktan beri kuşattığı.Meyyafarıkin teslim oldu.Bunu haber alan Ebu-Taglib Diyarbakırdan ayrıldı.Başsız kalan şehir halkı mukavemet etmeden gelenlere kapıları açtılar Böylece Diyarbakır ve çevresi kısa bir süre için Büveyhoğulları hakimiyetine girdi.(1) Hamdanilerden Seyfüddevle,Meyyafarıkin kalesini tahkim ve surlarını tamir ettirmiştir.Bunlara ait dört kitabe tespit etmiş bulunuyoruz.Diyarbakırda ise onlara ait herhangi bir kitabe yoktur (2)S:110 NEJAT SATICI

Silvan Farqin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği